COSS.fi

COSS.fi

Avoimen lähdekoodin hankintaopas (ALHO)

ALHO-projektissa tuotettiin JHS-suositus Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttö julkisessa hallinnossa.

Suositus sisältää perustietopaketin avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytöstä sekä käsittelee julkisiin hankintoihin liittyviä ja muita oikeudellisia erityiskysymyksiä. Suosituksessa käsitellään lisäksi avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytön hyötyjä ja haasteita.

Suositusta laativassa työryhmässä ovat olleet mukana valtiovarainministeriö, oikeusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Hansel, Suomen Kuntaliitto sekä Lahden, Oulun ja Uudenkaupungin kaupungit. Työtä on koordinoinut COSS.

Suositus on julkaistu verkko-osoitteessa: http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs169

Tiedotteet:

COSSin tiedote
Valtiovarainministeriön tiedote


Suositukset

Suositus sisältää seuraavat yksittäiset suositukset ohjelmistojen hankinnassa ja avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttöönotossa:

1. Huomioi ohjelmistojen jakaminen ja uudelleenkäyttö hankinnoissa

Ohjelmiston hankinta kannattaa tehdä siten, että hankittava ohjelmisto voidaan tarvittaessa jakaa hallinnon ja kansalaisten keskuudessa. Parhaiten ohjelmiston jakamisen edellytykset turvataan käyttämällä avoimen lähdekoodin lisenssejä.

2. Julkaise muokatut ohjelmistot avoimella lisenssillä

Kun avoimeen ohjelmistoon tehdään tai teetetään muutoksia ja lisäyksiä, tulee kehitystulokset julkaista avoimen lähdekoodin lisenssillä, ellei kehitystyön sulkemiseen ole erityistä perustetta, esim. tietoturva tai tietosuoja.

3. Käytä avoimia standardeja ja rajapintoja

Avoimia standardeja ja rajapintoja käyttämällä varmistetaan mahdollisimman suuri liikkumavara tulevaisuudessa.

4. Tarkista lisenssin avoimuus

Avointa ohjelmistoa hankittaessa on tarkistettava, että ohjelmiston lisenssi täyttää Open Source Initiativen avoimen lähdekoodin määritelmän. Markkinoilla on ohjelmistoja, joita markkinoidaan avoimina, vaikka niitä ei saa muokata tai jaella edelleen. OSI:n hyväksymien avoimen lähdekoodin lisenssien lista on osoitteessa http://www.opensource.org/licenses.

5. Varmista riittävä asiantuntemus käyttöönotossa

Ohjelmiston omatoimisessa käyttöönotossa on huolehdittava, että käyttäjäorganisaatiolla on riittävästi omaa osaamista ja resursseja evaluoida vaihtoehtoiset ratkaisut ja suorittaa käyttöönotto. Useimmissa tapauksissa ulkopuolisen asiantuntijapalvelun hankkiminen on suositeltavaa.

6. Kartoita ja vertaile vaihtoehtoja

Tarjolla oleviin vaihtoehtoihin tulee perehtyä huolellisesti ennen ohjelmiston valintaa ja verrata niiden ominaisuuksia organisaation tarpeisiin. Kannattaa myös kartoittaa muiden organisaatioiden kokemuksia ja suunnitelmia vastaavista hankinnoista. Yhteistyöhön kannattaa pyrkiä – voidaan esimerkiksi sopia kustannusten jakamisesta

7. Selvitä tietoturvariskit

Mikäli käyttöön otettava ohjelmisto on osa kriittistä infrastruktuuria tai siinä käsitellään salaista tietoa, tulee varmistaa, ettei lähdekoodin avoimuus muodosta uhkaa tietoturvalle tai tietosuojalle.

Scroll to Top