COSS.fi

COSS.fi

Yleisiä käsitteitä

Avoimen lähdekoodin lisenssi

Avoimen lähdekoodin lisenssit täyttävät Open Source Initiativen (OSI) avoimen lähdekoodin määritelmän ehdot (ks. avoin lähdekoodi). Ne antavat lisenssinsaajalle oikeuden käyttää, kopioida, levittää ja muokata ohjelmaa vapaasti. OSI ylläpitää listaa hyväksymistään avoimen lähdekoodin lisensseistä.

www.opensource.org/licenses/

Avoimen lähdekoodin ohjelma

Tietokoneohjelma, jota jaellaan jollakin avoimen lähdekoodin lisenssillä.

Avoin lähdekoodi

Avoin lähdekoodi (engl. open source) – termin vuonna 1998 lanseerannut Open Source Initiative on julkaissut kymmenkohtaisen avoimen lähdekoodin määritelmän, joka voidaan tiivistää viiteen oikeuteen, jotka avoimen lähdekoodin ohjelman käyttäjä automaattisesti saa:


1. käyttää ohjelmaa mihin tarkoitukseen tahansa;
2. kopioida ja levittää onhjelmaa;
3. luoda ohjelman muunnelmia ja levittää niitä;
4. saada ohjelman lähdekoodi ja hyödyntää sitä;
5. yhdistää ja levittää ohjelmaa toisten ohjelmien kanssa.

Avoin lähdekoodi on käytännössä vaihtokelpoinen termin vapaa ohjelma kanssa.

www.opensource.org

Avoin standardi

European Interoperability Frameworkin (EIF) mukaan avoimen standardin täytyy täyttää seuraavat ehdot:

  • Standardia ylläpitää voittoa tavoittelematon organisaatio ja sen kehitys tapahtuu kaikille sidosryhmille avoimella ja tasapuolisella menettelyllä.
  • Standardi on julkaistu ja sen määrittelydokumentti on tarjolla ilmaiseksi tai nimellistä maksua vastaan (myös kopiointi, jakelu ja käyttö).
  • Standardi ja sen osat ovat pysyvästi käytettävissä ilman teollisoikeudellisia korvauksia.
  • Standardin uudelleenkäyttöä ei ole rajoitettu.

Escrow

Lähdekoodin escrow-menettelyssä ohjelmiston lähdekoodi talletetaan kolmannen osapuolen, nk. escrow-agentin, haltuun. Ohjelmiston toimittaja ja hankkija tekevät sopimuksen, jossa määritellään ehdot, joiden mukaan escrow-agentti on velvollinen luovuttamaan ohjelmiston lähdekoodin hankintayksikölle. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi toimittajan konkurssi tai ohjelman ylläpidon päättyminen.

European Union Public Licence (EUPL)

Euroopan komission hyväksymä avoimen lähdekoodin lisenssi. Se on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä ja siinä on huomioitu EU:n juridinen viitekehys, joten se on EU-maissa laillisesti pitävä lisenssi. EUPL on yhteensopiva mm. GPL-lisenssin version 2 kanssa.

Forkkaus (engl. fork)

Termillä viitataan tilanteeseen, jossa ohjelmistosta tehdään kopio, jota aletaan kehittää itsenäisenä projektina. Forkkaus on yleistä avoimen lähdekoodin projekteissa, joista saa laillisesti julkaista muunneltuja versioita.

Free Software

Ks. vapaa ohjelma.

Free Software Foundation (FSF)

Vuonna 1985 perustettu voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tarkoituksena on edistää tietokoneen käyttäjien vapauksia ja puolustaa vapaiden ohjelmien käyttäjien oikeuksia. FSF on luonut vapaan ohjelman määritelmän ja julkaissut avoimen lähdekoodin GPL- ja LGPL-lisenssit.

www.fsf.org

Freeware

Tietokoneohjelman jakelumalli, jossa ohjelmaa saa yleensä käyttää, kopioida ja levittää ilman maksua. Freeware-ohjelman lähdekoodi ei yleensä ole saatavilla, eikä lisenssinsaajalle anneta vastaavia vapauksia kuin avoimen lähdekoodin lisensseissä. Freeware-ohjelmat eivät siis ole avoimen lähdekoodin ohjelmia.

GNU General Public License (GPL)

Yleisin avoimen lähdekoodin lisenssi, joka takaa kyseisellä lisenssillä lisensoitujen ohjelmien käyttäjille avoimen lähdekoodin ja vapaan ohjelman määritelmien mukaiset vapaudet. Lisenssistä on olemassa nykyään kaksi laajasti käytössä olevaa versiota (GPL 2.0 ja GPL 3.0).

www.gnu.org/copyleft/gpl.html

Immateriaalioikeudet, IPR (engl. Intellectual Property Rights)

Tarkoittaa lakiin perustuvia yksinoikeuksia, kuten tekijänoikeutta, tietokantaoikeutta, patenttia, hyödyllisyysmallia, tavaramerkkiä tai mallioikeutta. Ohjelmistohankintojen näkökulmasta olennaisimmat immateriaalioikeudet ovat tekijänoikeus, tietokantaoikeus ja patentit.

Immateriaalioikeudet syntyvät lain perusteella joko automaattisesti (tekijänoikeus, tietokanta) tai hakemuksella (patentti). Joissain maissa, mutta ei Suomessa, tekijänoikeuteen liittyy rekisteröintejä. Immateriaalioikeus tuottaa haltijalleen yksinoikeuden kieltää IPR:n kohteen tiettyjä käyttötapoja. Lisenssillä taas IPR:n haltija myöntää käyttöoikeuden IPR:n kohteeseen lisenssin kuvaamalla tavalla.

Kontribuutio

Osallistuminen, tukeminen tai myötävaikuttaminen tuomalla omaa panostaan yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

Lisenssi

Ohjelmiston tai muun immateriaalioikeuden (IPR) alaisen omaisuuden käyttöön oikeuttava sopimus.

Open core

Liiketoimintamalli, jossa tarjottavasta ohjelmistosta on olemassa avoin ydin tai rajoitettu versio avoimena lähdekoodina, mutta siihen liittyy myös joitakin suljettuja, maksullisia lisäominaisuuksia. 

Open source

Ks. avoin lähdekoodi.

Open Source Initiative (OSI)

Vuonna 1998 perustettu voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tarkoituksena on edistää avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttöä. OSI on lanseerannut käsitteen open source, suomeksi avoin lähdekoodi, ja ylläpitää avoimen lähdekoodin määritelmää.

www.opensource.org

Open Source Observatory (OSOR)

Euroopan komission alainen hanke, joka edistää vapaiden ja avoimien ohjelmistojen käyttöä ja hyviä tietohallintokäytäntöjä EU:n julkisella sektorilla. 

www.osor.eu

Shareware

Tietokoneohjelman jakelumalli, jossa ohjelmaa saa yleensä kopioida ja levittää vapaasti ja käyttää tietyn aikaa maksutta. Shareware-ohjelman lähdekoodi ei yleensä ole saatavilla, eikä lisenssinsaajalle anneta vastaavia vapauksia kuin avoimen lähdekoodin lisensseissä. Shareware-ohjelmat eivät siis ole avoimen lähdekoodin ohjelmia.

Suljettu lähdekoodi

Avoimen lähdekoodin vastakohta siinä mielessä, että ohjelmiston lähdekoodi pidetään liikesalaisuutena, eikä lisenssinsaajalle anneta pääsyä ja oikeuksia lähdekoodiin.

Suljettu ohjelma

Tietokoneohjelma, jonka lähdekoodi ei ole käyttäjän saatavilla ohjelman toiminnan tarkastamista tai kehittämistä varten, eivätkä lisenssiehdot salli ohjelman muuttamista ja muutosten julkaisua.

Toimittajariippuvuus

Toimittajariippuvuudella (engl. vendor lock-in) tarkoitetaan tilannetta, jossa asiakas lukkiutuu tiettyyn tuotteeseen ja tuotteen tai palvelun toimittajaan. Monesti tilanteessa syntyy nk. de facto -monopoli, koska vaihtamisesta kilpailevaan tuotteeseen syntyisi liian suuret kustannukset. Ohjelmistojen kohdalla suljetut ohjelmistot voivat muodostaa tällaisen tilanteen, koska yleensä kukaan muu kuin ohjelmiston kehittäjäyhtiö tai sen valtuuttamat myyntikanavat eivät voi tarjota palveluja hankitulle ohjelmistolle.

Upstream

Ohjelmistokehityksessä käytetty temri, jolla viitataan jaettavan ohjelmistoversion tekijöiden tai ylläpitäjien kanssa tehtyyn yhteistyöhön (esim. tietoa, palautetta, koodia). Avoimen lähdekoodin hyödyntäjä, joka on muokannut koodia, palauttaa kehitetyn koodin yhteisesti jaettuun yhteisöversioon myös muiden hyödynnettäväksi. 

Vapaa ohjelma

Vapaata ohjelmaa (engl. free software) voi käyttää mihin tarkoitukseen tahansa, muokata vapaasti ja levittää sekä alkuperäisiä että muokattuja versioita vapaasti. Ohjelman toiminnan tutkiminen ja muokkaaminen edellyttävät pääsyä ohjelman lähdekoodiin. Termin ja määritelmän taustalla on Free Software Foundation. Termi on käytännössä vaihtokelpoinen termin avoin lähdekoodi kanssa.

Scroll to Top