COSS.fi

COSS.fi

Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Centre for Open Systems and Solutions

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on avoimen lähdekoodin ohjelmistojen, ratkaisujen ja kehittämismallin edistäminen ja vauhdittaminen. Tätä tarkoitusta varten yhdistys edistää myös avointa dataa, tietojärjestelmien yhteentoimivuutta, avoimia standardeja ja avoimia rajapintoja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tunnistaa ja tekee tunnetuksi avoimen lähdekoodin hyödyntämistapoja eri aloilla ja käyttäjäryhmissä ja synnyttää avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kehittäjien ja käyttäjien välistä yhteistyötä.

Yhdistyksen toimintaan kuuluu kehittäminen, tukeminen, neuvonta, tiedottaminen, tapahtumien järjestäminen ja tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä verkostoituminen.

3. Jäsenet

Yhdistyksen perustajana olevat oikeushenkilöt ovat yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeushenkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistyksen ohjausryhmäjäseneksi voidaan hyväksyä oikeushenkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Ohjausryhmäjäsenet ovat myös yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

Varsinaiset ja ohjausryhmäjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Hallituksen esityksestä ja yhdistyksen kokouksen päätöksellä voidaan luonnollinen henkilö kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Varsinaisten jäsenien ero tulee voimaan sen kalenterivuoden päättyessä, jolloin eroilmoitus annettiin.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai sen mainetta tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta samoin kuin kannatusjäsenen maksusta päättää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenmaksut peritään vuosittain.

Varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus porrastetaan jäsenten palveluksessa olevien henkilöiden määrän perusteella seuraavasti: 0-9, 10-19, 20-49, 50-99, 100-199, 200-499 ja yli 499 henkilöä.

Ohjausryhmäjäsenet maksavat varsinaisten jäsenten jäsenmaksun lisäksi jäsenmaksun, joka porrastetaan jäsenten työntekijöiden määrän perusteella seuraavasti: 0-199 ja yli 199 henkilöä.

Kannatusjäsenten jäsenmaksusta päättää yhdistyksen kokous.

5. Hallitus ja toiminnanjohtaja

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään (3-7) varsinaista jäsentä sekä enintään kolme (0-3) varajäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta, ellei yhdistyksen kokous ole päättänyt muuta.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä nimittää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolmasosa sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksellä voi olla toiminnanjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Toiminnanjohtaja hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Hallituksen apuna toimii neuvoa antava ohjausryhmä, johon kuuluvat ohjausryhmäjäsenet ja erikseen kutsutut asiantuntijat.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, kumpikin yksin.

7. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2012.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille, tai mikäli yhdistyksellä on toiminnantarkastaja niin toiminnantarkastajalle, viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain tilikauden päättymiseen jälkeen hallituksen määräämänä päivänä tammi-kesäkuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Tämän lisäksi on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni kutakin viimeksi vahvistetun jäsenmaksun täyttä 500 euroa kohti. Kukaan ei voi kuitenkaan äänestää enemmällä kuin kymmenesosalla (1/10) kokouksessa edustettuina olevista äänistä.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se kanta, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen olennaisten varojen tai oikeuksien tai olennaisen omaisuuden luovuttamista koskevan päätöksen tekee yhdistyksen kokous. Luovuttamispäätöksen hyväksymistä varten päätöstä tulee kannattaa yli kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse. Kokouskutsussa on mainittava ehdotuksesta yhdistyksen varojen tai oikeuksien tai olennaisen omaisuuden luovuttamisesta.

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt ja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Scroll to Top