COSS.fi

COSS.fi

Mitä julkista tietoai­neistoa haluaisit Tampe­reen kaupun­gilta avoi­mena datana?

Avoin Tampere –ohjelma selvittää avoimen datan avaa­misen hyödyn­tä­mistä Tampe­reella. Selvi­tystä tekee Osuus­kunta Valomo ja kysely on auki 15.9. saakka. Esiselvitys valmistuu syyskuussa.

Tampe­reen kaupunki on listannut tieto­joukot, joista etsi­tään nyt kehit­täjiä kiin­nos­tavia aineis­toja, joista lähteä liik­keelle. Vastausten perus­teella kaupunki lähtee tarkemmin selvit­tä­mään miten eniten ääniä saaneet tieto­joukot saatai­siin kehit­tä­jien saata­ville. Voit halutessasi ehdottaa myös muita aineistoja.

Kyselyyn pääset osoitteesta http://valomo.fi/kysely

Scroll to Top