COSS.fi

COSS.fi

Eurooppa maailman digitalisaation johtajaksi avoimella lähdekoodilla

Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen (OSS) edistäminen ja niihin investoiminen lisää talouskasvua Euroopassa, kannustaa uusiin innovaatioihin sekä luo työpaikkoja ohjelmistoalalle. Lisäksi tämä edesauttaa Euroopan kykyä määrittää ja muokata omaa digitaalista tulevaisuuttaan sekä edistää eurooppalaista ohjelmistoteollisuutta ja sen ympärillä olevan ekosysteemin kehittymistä ja kasvua. Nämä johtopäätelmät avoimen lähdekoodin vaikutuksista Euroopan talouteen käyvät ilmi myös komission hiljattain julkaisemasta avoimen lähdekoodin tutkimuksesta

Euroopan komission laatiman tutkimuksen mukaan vuoden 2018 aikana eurooppalaiset yritykset investoivat avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin noin miljardi euroa. Nämä investoinnit tuottivat Euroopassa 65-95 miljardin euron talouskasvun. Mikäli panostukset avoimeen lähdekoodiin lisääntyisivät 10%, nostaisi se vuosittaista bruttokansantuotetta 0,4-0,6% sekä loisi yli 600 uutta viestintä- ja teknologia-alan yritystä Eurooppaan. Edellä mainitut luvut vahvistavat, että avoimen lähdekoodin investointien avulla on mahdollista lisätä eurooppalaista hyvinvointia sekä edistää digitaalista suvereniteettia.

Avoimen lähdekoodin ohjelmistoja on ollut olemassa siitä lähtien, kun tietokoneiden käyttö alkoi lisääntyä 1960-luvulla. Avoimen lähdekoodin ohjelmistoja voidaan vapaasti käyttää, tutkia, parantaa sekä jakaa, sillä ne perustuvat ohjelmistokehittäjien ja käyttäjien väliseen avoimeen yhteistyöhön sekä innovaatioihin. Tästä huolimatta ohjelmistoteollisuus on kuitenkin 1970-luvulta lähtien tukeutunut patentoituihin ja suljetun koodin ohjelmistoihin, jotka vahvistavat ennemmin niitä toimittavien yritysten kuin yksittäisten henkilöiden ja käyttäjäorganisaatioiden asemaa.

Suljetut ohjelmistot luovat tilanteen, jossa käyttäjä on riippuvainen toimittajasta myös ohjelmistojen yhteentoimivuuden  näkökulmasta. Kun käyttäjät ovat sidoksissa yhteen toimittajaan, eivät he voi yhtä helposti vaihtaa toiseen ohjelmistoon, vaikka se tarjoaisi paremman hinta-laatusuhteen sekä olisi helpommin mukautettavissa heidän tarpeisiinsa. Näin ajaudutaan tilanteeseen, jossa ohjelmistoliiketoiminnan markkinaa hallitsevat muutamat suuret Euroopan ulkopuoliset yritykset. Riippuvuus edellä kuvattujen globaalien yritysten liiketoimintapäätöksistä kasvaa entisestään ohjelmistojen toimittajien siirtäessä tarjontaansa pilveen. Tällöin heillä on entistä enemmän valtaa ja mahdollisuuksia muuttaa ohjelmiston käyttöehtoja niin halutessaan. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna tästä johtuva  strateginen lukkiutuminen heikentää Euroopan digitaalista itsemääräämisoikeutta.

Avoimen lähdekoodin lisenssit puolestaan mahdollistavat ohjelmistojen kehittymisen vapaasti vastaamaan uusiin haasteisiin, mukautumaan vallitseviin olosuhteisiin ja kehittämään tehokkaampia sovelluksia.

Kuka tahansa henkilö tai yritys voi olla mukana kehittämässä innovatiivisia avoimen lähdekoodin ratkaisuja, jotka ovat kaikkien kiinnostuneiden kehittäjien ja käyttäjien saatavilla – avoin lähdekoodi ei aseta laillisia tai sopimuksellisia esteitä yhteistyölle. Avoin lähdekoodi mahdollistaa kilpailun ja innovaatioiden kehittymisen, jotta ohjelmistojen käyttäjät niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla pääsevät helpommin käsiksi heidän tarpeitaan parhaiten vastaaviin ohjelmistotuotteisiin kohtuullisin kustannuksin ilman strategisia toimittajalukkoja.

Komission julkaisema tutkimus avoimesta lähdekoodista vahvistaa, että avointa lähdekoodia hyödynnetään jo nyt merkittävästi koko Euroopan ohjelmistoteollisuudessa. Lisäksi Euroopasta löytyy aktiivinen avoimen lähdekoodin ekosysteemi, jossa erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset ovat aktiivisia toimijoita. Haasteena on kuitenkin määritellä sekä kansallisella että EU-tasolla yleiset linjaukset, jotka mahdollistaisivat Euroopan avoimen lähdekoodin sektorin kehittymisen.

Me APELLissa (the European Open Source Business Association) uskomme, että julkisten linjausten prioriteettien tulisi olla:

  • Luodaan avoimen lähdekoodin strategioita, jotka keskittyvät talouskasvun, innovaatioiden ja digitaalisen itsemääräämisoikeuden edistämiseen niin EU:n tasolla kuin jokaisessa EU-maassakin.
  • Priorisoidaan avointa lähdekoodia niin julkisen kuin yksityisen sektorin ohjelmistohankinnoissa toimittajalukkojen välttämiseksi.
  • Edistetään avoimen lähdekoodin alkuvaiheen tuotekehitysinvestointeja erityisesti pienten ja keskisuuren yritysten osalta niin tuotekehitystuilla kuin verokannustimien avulla.
  • Lisätään avoimen lähdekoodin hankkeiden julkista rahoitusta erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille olemassa olevien ohjelmien ja uusien aloitteiden kautta.
  • Asetetaan avoin lähdekoodi digitaitojen sekä tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen ytimeen kaikkialla Euroopassa innovoinnin edistämiseksi pitkällä aikavälillä.

Edellä mainitut osa-alueet toimivat hyvänä lähtökohtana luoda perusta uudelle eurooppalaiselle digitaaliselle teollisuudelle, jossa avointa lähdekoodia käytetään siihen, missä se parhaiten toimii – innovoimaan, muuttamaan markkinaa ja edistämään digitaalista itsemääräämisoikeutta. Olipa kyse sitten pilvestä, tekoälystä, kyberturvallisuudesta tai IoT:sta, avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat innovaation ytimessä. Tässä Euroopalla on nyt erinomainen mahdollisuus toimia suunnannäyttäjänä.

--
Kirjoittajat, Euroopan avoimen lähdekoodin sektoria edustavien yhdistysten edustajat, jotka ovat liittyneet APELL:iin (European Professional Association of Free Software).

 

 

Scroll to Top