COSS.fi

COSS.fi

Case: Kasavuoren koulu

Artikkelisarja: Kuntauudistus – avoin tie parempiin palveluihin
Kirjoittajat: Jari Järvelä ja Allan Schneitz


Koulut vapaiksi suljettujen ohjelmistojen rajoitteista

Oppilailla ja opettajilla tulee olla käytössään mielekkäät työkalut ja toimintaympäristöt, jotka rikastuttavat oppimista ja luovat uusia mahdollisuuksia oppimisen toteuttamiseen. Oppilailla ja opettajilla tulee olla mahdollisuudet vaikuttaa käyttämiinsä ohjelmistoihin ja työkaluihin, jotta ne vastaisivat parhaalla mahdollisella tavalla käyttäjien tarpeita. Ei välttämättä ole oikein, että oppilaiden toiminta- ja oppimisympäristöt on ennalta määritetty kansainvälisen ohjelmistomonopolin toimesta, jonka sovellukset ovat pahimmillaan muokattu vastaamaan täysin toisen kolutuskulttuurin ja oppimismenetelmien tarpeita.

Myös uusien ohjelmistojen ja työkalujen hankinnan tulee olla helppoa, eikä hankintaa ole keinotekoisesti rajoitettu esimerkiksi yhden ohjelmistomonopolin toimesta.

Unelmakoulu

Kauniaisten Kasavuoren koulu on Kauniaisissa toimiva yläkoulu. Koulussa oppilaita on 330 ja opettajia noin 40. Koulussa on motivoituneet oppilaat sekä asialleen omistautuneet ja osaavat opettajat. Kasavuoren koulun oppilaiden viihtyvyys ja oppimistulokset on todettu lukuisissa hyvinvointi-, kouluterveys- ja oppimistulostutkimuksissa loistaviksi. Vuodesta 2008 Kasavuoren koulu on kutsunut itseään myös unelmakouluksi. Unelmakoulu oli tuolloin nimi sille visiolle, millainen koulun unelmoitiin olevan vuonna 2012.

Jo ennen vuotta 2008 alkoivat koulun sisäisten toimintatapojen muutos ulottui koulua ympäröiviin rakenteisiin. Ympäröivälle tietotekniikalle, tekniselle infrastruktuurille ja yhteistyölle ilmeni aivan uudenlaisia tarpeita. Hankintamallit olivat johtaneet suljettuihin järjestelmiin, jotka eivät enää vastanneet koulun arjen tarpeita.

Kehitys johti siihen, että Kauniaisten kunnanvaltuusto antoi Kauniaisten suomenkieliselle koulutoimelle luvan hankkia ja kehittää itse koulujen tietoteknistä ympäristöä. Linjaksi valittiin, että sen tulisi perustua avoimeen lähdekoodiin, avoimiin rajapintoihin ja palvelinkeskeisyyteen. Tällä haettiin avoimuutta, muutosvalmiutta ja mahdollisuutta hankkia ICT laitteiden ja lisenssien sijaan palveluna. Näin koulu voi keskittyä koulun perustehtävään eli oppimisen ja kasvun tukemiseen.

Kauniaisten suomenkielisten koulujen tietotekniikka tai informaatioteknologia on luonnollinen osa oppimisympäristöjä ja siten koulun arkityötä. Unelmakoulu käsitteenä on laajentunut kuvaamaan nimenä niitä toimintamalleja ja palveluita, joita on kehitetty käyttäjälähtöisesti parantamaan koulun arkea.

Unelmakoulu on osoitus siitä, että kun käyttäjillä on halua uudistua ja siihen on johdon tuki ja kunnan antama mahdollisuus, saadaan merkittävästi uusia rakenteita aikaiseksi.

Avoimeen lähdekoodiin, avoimiin rajapintoihin ja palvelinkeskeisyyteen siirtyminen on mahdollistanut tutkitusti merkittäviä kustannussäästöjä ja palvelut vastaavat paremmin käyttäjien tarpeita. Lisenssimaksuista säästyvät varat hyödynnetään toimintaympäristöjen kehittämiseen oppilaiden ja opettajien ehdoilla.

Verkostoituminen on luonut aivan uuden tyyppisen palveluntarjoajien ja tutkimuslaitosten yhteistyömallin. Siitä osoituksena on se, että Kasavuoren koulu on tänä vuonna mukana 16:ssa eri tutkimus- ja verkostoyhteistyöprojektissa, joissa kehitetään, mallinnetaan ja levitetään uudenlaisia ja toimivia ratkaisuja, joissa tieto- ja viestintätekniikan käyttö on osana pedagogista kokonaissuunnittelua, opiskelua ja opettamista.

Unelmakoulumallista ja avoimen lähdekoodin hyödyistä myös tutkimusnäyttöä

VTT toteutti tutkimuksen Kauniaisten Unelmakoulun hankintamallista ja toteutuksesta. Tutkimuksen yhteenvedossa todetaan seuraavaa: ”Kauniaisten mukainen edullinen, laadukas ja toimiva koulujen tietotekniikan hankinta- ja toteutusmalli voisi tuoda Suomessa laajemminkin helpotusta talousvaikeuksissa oleville kunnille, minkä lisäksi siitä voitaisiin soveltaa kansainvälisesti muun muassa köyhissä maissa. Suomen vahvaa opetus- ja teknologiaosaamista yhdistämällä olisi mahdollista kehittää vientikonsepteja globaaleille markkinoille.”


Jari Järvelä

Jari Järvelä työskentelee Arcusys Oy:ssä Joensuussa. Hänen vastuullaan on yrityksen tarjoamien oppimisratkaisujen kehittäminen ja liiketoiminta. Jari on työskennellyt yli kymmenen vuotta verkko-oppimiseen ja opetusteknologiaan liittyvissä tehtävissä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Allan Schneitz

Allan Schneitz työskentelee opettajana Kasavuoren koulussa Kauniaisissa. Schneitz vastaa unelmakoulupalveluiden kansallisesta pilotoinnista ja toiminut vuosien ajan aktiivisesti Kauniaisissa tieto- ja viestintätekniikka-asioissa.


Kaikki kuntauudistusartikkelisarjan kirjoitukset

Scroll to Top