COSS.fi

COSS.fi

DOB-virtuaalikurssin tavoitteet​, sisältö ja kohderyhmä

DOB-virtuaalikurssin tavoite on antaa yleiskuva ja perustiedot data-analytiikasta sekä palvelumuotoilusta ja -ajattelusta osana yrityksen tai muun organisaation toimintaa kurssilla olevien data-analytiikan harjoitusten avulla opiskelija oppii perustaidot data-analytiikan tekemiseksi. Kurssi koostuu luennoista ja harjoituksista. Harjoitukset on jaettu kahteen osaan: perusanalytiikka ja koneoppiminen.

Yleisluennot

​Kurssin luennoista opiskelija saa​ yleiskuvan​ ​data-analytiikasta​ ​ja​ palveluajattelusta.​ ​Luennoilla​ opitaan​ perusteet​ palveluliiketoiminnan​ strategiasta​ ja​ mitä​ tarkoittaa​ ​siirtyminen tuoteajattelusta​ palveluajattelun​ kautta​ asiakaskeskeiseen ajatteluun.​ ​Opiskelija ymmärtää esimerkkien​ avulla​ miten​ yritykset​ eri​ toimialoilla​ ​ovat​ hyödyntäneet​ menestyksellä​ dataa rakentaessaan​ tuotteita​ ja palveluja ja liiketoimintaa. ​Opiskelija saa yleiskuvan data-analytiikasta​ ja sen toteuttamisen vaiheista sekä mitä data-analytiikalta voi odottaa ja mitä rajoituksia sillä on.

Analytiikka

Analytiikkaosio jakaantuu perusanalytiikkaa ja koneoppimiseen. Perusanalytiikka​ sisältää​ ​data-aineiston​ ​muokkaamisen​ ​analysoitavaksi,​ ​havaintomatriisin teon​ ​ja​​ data-aineiston​ ​tilastollisen​​ tutkimisen.​ Luentojen​​ ja​ ​harjoittelun​ ​perusteella​​ opiskelija tunnistaa tyypilliset​ ​puutteet​ ​datassa​ ja​​ tuntee​ keskeiset​ ​korjaustavat.​ ​Hän osaa​ ​valita hyvälaatuisen​ datan​ analysoitavaksi.​ ​Opiskelija tuntee​ erilaiset​ muuttujatyypit ja niille soveltuvat mittaamisen menetelmät.​ Opiskelija oppii etäisyyden käsitteen, joka on oleellinen datapisteiden erilaisuuden ja samanlaisuuden hahmottamiseksi ja datan klusteroimiseksi. Koneoppimisen aihe​ena on koneoppiminen ​ja ennustava analytiikka.​ Opetuskokonaisuuden tuloksena opiskelija osaa tunnistaa erityyppiset koneoppimisen menetelmät ohjatun ja ohjaamattoman oppimisen osa-alueilta. Opiskelija oppii valitsemaan tilanteeseen soveltuvan analysointimenetelmän.

Palvelumuotoilu ja -liiketoiminta

Luentojen​ tuloksena​ opiskelija oppii tuntemaan​ palvelumuotoilun​ prosessin​ eri​ vaiheet ('Löydä,​ määrittele,​ kehitä,​ kiteytä​’) sekä​ niissä​ käytettäviä​ menetelmiä.

Kohderyhmä ja edellytyksen omaksumiselle

DOB-virtuaalikurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet data-analytiikasta ja palvelumuotoilusta ja -liiketoiminnan kehittämisestä. Analytiikan​ opiskelu ja harjoittelu edellyttävät opiskelijalta hyvää ohjelmointitaitoa sekä sitä, että opiskelija tunteet perusteet matemaattisesta ajattelusta (vektorit ja matriisit) sekä ​hallitsee tilastotieteen ja​ todennäköisyyslaskennan perusteet.​ Palvelumuotoilun opiskelulle ei ole etukäteisedellytyksiä.

Sisältö ja kesto

DOB-virtuaalikurssi sisältää DOB-hankkeen Tikkurilassa pidetyn kurssin videoidut luennot ja luentoesitykset sekä data-analytiikan harjoitustehtävät mallivastauksineen. Kurssiaineistossa on ohjeet tarvittavien data-analytiikkaohjelmistojen lataamiseksi ja asentamiseksi. Kurssin videoitujen luentojen kesto on yhtensä 12h 45 min. Yleisopintojen luentojen kesto on 4 tuntia, palvelumuotoilun ja palveluliiketoiminnan 1h 37 min. Data-analytiikan luentojen kesto on 6h 57 min.

Virtuaalikurssilla esiintyvät valmentajat

Jyrki Koskinen, COSS / datatalous ja palveluajattelu
Jyrki Rasku, Tampereen Yliopisto / tiedon mallintaminen
Henry Joutsijoki, Tampereen Yliopisto / analytiikan menetelmät, analysointi, visualisointi
Outi Kinnunen, Laurea-ammattikorkeakoulu / palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen
Jaakko Porokuokka, Laurea-ammattikorkeakoulu / palvelumuotoilu ja palvelu­liiketoiminta

Scroll to Top