COSS.fi

COSS.fi

Case 3/05 – Konecranes

Nagios valvoo KCI Konecranesilla

Seclan toteutti KCI Konecranesin IT-hallinnan avoimen lähdekoodin ratkaisuilla

Tulipalojen ehkäiseminen järkevämpää kuin sammuttaminen

KCI Konecranesissa, kuten niin monessa organisaatiossa, tultiin pikku hiljaa teknologian ja sovellusten lisääntymisen myötä tilanteeseen, jossa tietohallinnon aika alkoi liiaksi kulua ongelmien selvittelyyn.

Se oli sellaista tulipalojen sammuttelua. Joku soitti meille ja me ryhdyimme selvittelemään vikaa, kuvailee tilannetta KCI Konecranesin tietohallintojohtaja Kari Suominen.

Tietohallinnon tehtävänä on palvelujen tarjoaminen ja kehittäminen. Ongelmien korjaaminen on osa palvelua, mutta liian reaktiivinen toimintamalli haittaa kehitystyötä. Ongelmien vähentäminen siten, että niihin puututaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, on IT-osaston toiminnan kannalta mielekästä ilmeisistä tehokkuus- ja kustannushyödyistä puhumattakaan.

Tulipalojen ehkäiseminen ennen niiden syttymistä edellyttää tehokasta valvontaa. KCI Konecranesissa haluttiin ryhtyä valvomaan ja mittaamaan sovellusten käytettävyyttä, ei yksittäisten laitteiden toimintaa sinänsä. Avainkäsitteeksi nousi koko palvelutason hallinta.

Palvelutason määrittäminen tuo IT-kustannusten muodostumisen päivänvaloon

Nykymallin mukaisesti muut KCI Konecranesin työntekijät ovat yhtiön tietohallinnon sisäisiä asiakkaita. Jokaisella sovelluksella on liiketoimintaomistaja, jonka kanssa tietohallinto määritteli palvelutason.
Palvelutasojen määritteleminen oli hyödyllinen harjoitus. Lähtökohtaisesti kaikki haluavat jatkuvaa toimintavalmiutta. Kun asioita tarkastellaan kustannustehokkaasti ja sovelluksia priorisoidaan liiketoiminnallisen kriittisyyden mukaan, voidaan resursseja kohdentaa järkevästi. Bisnes pyörii, vaikka jokin sovellus olisi jonkin aikaa poissa käytöstä, Suominen selvittää.

KCI Konecranes ei toistaiseksi ole ulkoistanut IT-palvelujaan. Kun jokaisen sovelluksen omistajan kanssa on tehty palvelutasosopimukset, on ulkoistaminenkin tarvittaessa helpompaa. Sopimusten perusteella voidaan tehdä tarjouspyyntöjä ja arvioida eri palveluntarjoajia.

Palvelutasojen läpikäyminen auttoi liiketoimintafunktioita myös paremmin ymmärtämään IT-osaston työtä. Läpinäkyvyys auttaa priorisoinnissa. Aiemmin KCI Konecranesissa IT-kustannukset jakautuivat yksiköittäin henkilöluvun mukaan. Tällainen jako ei kuitenkaan vastaa todellisia kustannuksia. Palvelutasojen määrittelyssä kustannustekijät konkretisoitiin, jolloin budjetit voitiin allokoida realistisesti tarpeiden ja kriittisyyden mukaan.

KCI Konecranes valitsi parhaan palvelukonseptin – ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot

Kun KCI Konecranesissa tiedostettiin sovellusten toiminnan monitoroinnin ja palvelutason hallinnan tarve, tietohallinto ryhtyi tutkimaan ja vertailemaan erilaisia ratkaisumahdollisuuksia.

Löysimme tarpeisiimme sopivia mutta erittäin kalliita tuotteita. Ja näiden käyttöönottoprosessit olisivat tulleet…erittäin kalliiksi, naurahtaa Suominen.

Hinta oli merkittävä tekijä, kun löytyi selvästi – ”jopa kymmenkertaisesti” – suljettuja tuotteita edullisempi avoimeen lähdekoodiin perustuva ratkaisu. Valittu ratkaisu mahtuu kustannusten osalta IT:n operatiivisen toiminnan budjettiin. Tässä mielessä kyse ei siis ollut edes investoinnista.

Suomisen mukaan KCI Konecranes tunnetaan IT-palvelujen osalta matalan kustannustason organisaationa. Tuotettujen palveluiden yksikkökustannukset ovat pienet, mutta asiakastyytyväisyys on hyvä.

Avoimen ratkaisun valinnan pääsyyksi Suominen ei kuitenkaan mainitse hintaa vaan toimittajan palvelulähtökohdan. Seclan osoitti meille ymmärtävänsä IT-ympäristön hallinnan koko prosessin. Heillä oli paras palvelukonsepti.

 

KCI Konecranes ei halunnut ostaa ohjelmistoja sinänsä vaan valvonnan, johon liittyy muita lisäarvopalveluita kuten sujuva käyttöönotto ja luotettavat tukipalvelut. Suljettujen ratkaisujen edustajat kauppasivat liiaksi tuotetta.

Meillekin on aiemmin käynyt niin, että on hankittu kallis tuote, mutta erinäisistä syistä johtuen sitä ei ole osattu hyödyntää kunnolla, Suominen sanoo.

Avoimiin ohjelmistoihin luotetaan bisneskriittisissä sovelluksissa

IT-ympäristöjen hallintaan erikoistunut Seclan Oy toteutti valvontaratkaisun KCI Konecranesille. Kokonaisuus rakennettiin valvontaohjelmisto Nagioksen ympärille. Nagios monitoroi verkkoa ja sovelluksia. Grafiikkaohjelma Cacti kokoaa dataa ja esittää sitä graafisessa muodossa. Plone-sisällönhallintajärjestelmällä luodun portaalin kautta myös sovellusten liiketoimintaomistajat ja käyttäjät pääsevät käsiksi sovellusta koskeviin tietoihin.

Sovellusten omistajat pääsevät katsomaan raporteista mitä on tehty. Lisäksi he voivat nähdä sen, mitä tullaan tekemään. Myös palvelutason määritykset näkyvät portaalissa, Seclanin toimitusjohtaja Tommi Kaipila kertoo.

Kehitystyöhön löytyy hyvin resursseja

Nagios, Cacti ja Plone ovat kaikki avoimeen lähdekoodiin perustuvia ohjelmistoja. Kari Suomisen mukaan ohjelmistot on onnistuneesti integroitu toisiinsa ja niiden ominaisuuksia pystytään hyödyntämään erittäin hyvin.

Ohjelmistojen optimaalista käyttöä edesauttaa sekin, että tarvittavaa kompetenssia löytyy myös KCI Konecranesista. Olemme Novell-talo, porukkaa on koulutettu ja meillä on hyvä osaamistaso open source -ratkaisuissa.  

Etenkin nuoremmat ohjelmoijat ovat hyvin perillä avoimen koodin ohjelmistoista. Fiksu kesätyöntekijä voi saada paljon aikaiseksi avoimen koodin kanssa, Suominen kertoo.

Monet kriittiset järjestelmät KCI Konecranesilla on rakennettu ns. Lintel-ratkaisujen varaan (= Linux Intel-prosessoria käyttävässä tietokoneessa). Esimerkiksi tuotetiedon hallinta pyörii Linuxin päällä – ja lähes 100 % toimintavarmuudella ilman katkoksia.

Avoimet ohjelmistot ovat osoittautuneet luotettaviksi ja nopeiksi. Tällä hetkellä KCI Konecranesilla tutkitaan OpenOffice-toimisto-ohjelman käyttömahdollisuuksia. Painopiste on kuitenkin yhä infran kehittämisessä.

Seclan Supervision on kattava palvelumalli yritysten IT-hallintaan

Toimimme tyypillisesti juuri kuten tässä KCI Konecranesin casessa. Asiakkaalla on näkemys IT:n kehittämisestä organisaatiossaan. Me sparraamme näkemyksen kirkastamisessa, suunnittelemme ja toteutamme tarvittavat toimenpiteet, kertoo Tommi Kaipila.

Seclanin palvelumalli kattaa verkon- ja sovellusten hallinnan prosessin alkaen kartoituksesta ja päätyen toteutukseen. Toteutus tarkoittaa pääasiassa ohjelmistojen integrointia ja räätälöintiä. KCI Konecranesin ratkaisussa valvontaohjelmisto Nagiokseen integroitiin useita ohjelmistoja.

Toteutuksen jälkeen Seclanin tarjontapakettiin sisältyy tukipalveluita. KCI Konecranesin kanssa on sovittu tuesta ja kriittisten sovellusten osalta on määritelty vasteajat. Häiriötilanteessa hälytykset lähtevät SMS-viesteinä Seclanille.

Systeemiin kuuluu myös Issue Tracker, open source –tuote, jolla seurataan mitä hälytyksiä on tullut ja mitä toimenpiteitä niiden perusteella on tehty, Kaipila kertoo.

Itse valvontaprosessi tapahtuu Seclanin palvelimella. Asiakkaan ei tarvitse puuttua teknologiaan tältä osin. Ohjelmiston ylläpito ja kehittäminen omassa ympäristössä tuo lisää toimintavarmuutta.

Ratkaisujen toimitus avointen ohjelmistojen avulla sujuu yleensä nopeasti. Myös KCI Konecranes –projektin aikataulut pitivät. Suurimmat haasteet liittyivät palvelutason määrittelyyn ja keskusteluihin sovellusten omistajien kanssa. Määrittelyjen valmistuttua toteutustyö kävi ripeästi.

Prosessi jatkuu: valvonnan jälkeen kehitetään raportointia

Suominen puhuu IT-ympäristön hallinnan kehittämisestä pikemminkin prosessina kuin projektina. Kehitystyö on jatkuvaa.

Valvonnan osalta optimaalisten hälytysrajojen löytäminen vaatii vielä säätämistä. Hälytyksiä tulee monissa tapauksissa liiankin herkästi.

Verkon ja sovellusten valvonta toimii kuitenkin hyvin. Seuraavaksi KCI Konecranes keskittyy kehittämään raportointijärjestelmää.  

KCI Konecranes on tyytyväinen tehtyihin ratkaisuihin ja yhteistyö Seclanin kanssa jatkuu tulevaisuudessakin.

IT-ympäristön valvonnan kehittäminen vaatii osaamista ja työtä, mutta korvaa nopeasti tehdyt panostukset. Kustannussäästöjä syntyy ja toiminta tehostuu, Kari Suominen toteaa.   

Teksi & kuvat: Jukka Matikainen

———

  • Seclan on syksyllä 2002 perustettu IT alan yritys, jonka tavoitteena on vähentää yritysten tietohallintokuluja.
  • Seclan Supervision -palvelukonsepti koostuu seuraavista ohjelmistokomponenteista:

1) Valvontaohjelmisto (Nagios, Cacti), joka tarkistaa:
– Verkon aktiivilaitteet (esim. kytkimet, reitittimet)

– Palvelimet (esim. laitteiston kunto ja kuormitus)
Palvelut (esim. sähköposti, levyjaot, intranet)
Järjestelmät (esim. toiminnanohjaus osa-alueineen)
Liikennöintinopeudet (ja vasteajat)
Ulkoistettujen palveluiden käytettävyydet
2) HelpDesk-ohjelmisto (Roundup Issue Tracker)
Vastaanottaa hälytykset valvontaohjelmistolta
Generoi työnumeron hälytykselle
Informoi ko. ympäristön vastuuhenkilöitä
Näyttää kuinka ongelma on aiemmin ratkaistu
Vaatii käytetyn tuntimäärän ja ratkaisumallin
Ohjelmaa voi käyttää myös muiden töiden ohjaukseen.
3) Portaaliohjelmisto (Plone)

Piirtää palvelutasokäyrät (valituista kombinaatioista)
Raportoi käytetyistä työtunneista
Pitää kirjaa komponenteista, sopimuksista yms.
Ohjelma soveltuu erinomaisesti myös Intranet-alustaksi.

 

  • KCI Konecranes on maailman johtava uudenaikaisiin nostolaiteratkaisuihin ja kunnossapitopalveluihin erikoistunut yritys. Yhtiöllä on 4850 työntekijää ja se toimii 35 maassa. Huoltopisteitä KCI Konecranesilla on yli 300 eri puolilla maailmaa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Hyvinkäällä. Konsernin osakkeet on listattu Helsingin Pörssissä. Yhtiön toiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Kunnossapitopalvelut, Standardinostolaitteet ja Erikoisnosturit.

Scroll to Top