COSS.fi

COSS.fi

White paper: Avoimen lähdekoodin osaamisen edistäminen Suomessa

White paper

Johdanto

Suomen avoimen lähdekoodin toimijat julkisessa hallinnossa ja yrityksissä ovat tehneet merkittävää työtä edistääkseen avoimen lähdekoodin käyttöä Suomessa. Julkinen hallinto ja yhteiskunta käyttävät laajasti avointa lähdekoodia, mutta tehtävää on vielä paljon. Monet Euroopan maat kuten Ranska ja Saksa ovat ajaneet Suomen ohi avoimen lähdekoodin käyttäjänä. Nopein vaikuttavuus saadaan korottamalla avoimen lähdekoodin osaamista Suomessa.

Suomen tulisi edistää avoimen lähdekoodin osaamista seuraavista syistä:

1. Avoin lähdekoodi edistää innovaatiota ja talouskasvua

Suomi on tällä hetkellä kansainvälisesti tunnustettu innovaatioiden ja teknologian kärkimaa. Avoin lähdekoodi voi auttaa Suomea säilyttämään johtavan asemansa tällä alalla. Avoimen lähdekoodin käyttö mahdollistaa innovatiivisemman ja nopeamman ohjelmistokehityksen, joka johtaa uusiin palveluihin ja tuotteisiin. Lisäksi avoimen lähdekoodin käyttö voi edistää talouskasvua sillä avoimen lähdekoodin kehittäjät ja yritykset voivat hyödyntää avointa lähdekoodia kehittäessään uusia tuotteita ja palveluita.

Liiketoimintamallina avoin lähdekoodi ohjaa keskittymään ohjelmiston käytöstä tuleviin hyötyihin eikä itse ohjelmistoon. Siten avoin lähdekoodi auttaa saamaan digitalisaation edut hyötykäyttöön.

Kehitysmallina avoimen lähdekoodin kehittämisen parhaat työkalut tarjoavat ajasta ja paikasta riippumattoman työskentelytavan, joka ylittää helposti organisaatiorajat ja erilaiset siilot. Tämä tehostaa kehittämistä.

Valtion tulisi:

– Tarjota rahoitusmahdollisuuksia avoimen lähdekoodin yrityksille ja projekteille. Tämä voi sisältää suoria tukia, lainoja, pääomarahastoja tai muita rahoitusinstrumentteja.
– Tukea avoimen lähdekoodin yritysten osaamisen kehittämistä ja teknologian käyttöönottoa. Tämä voi sisältää tukiohjelmia, koulutusta ja neuvontaa.
– Edistää avoimen lähdekoodin käyttöä julkishallinnossa. Tämä voi sisältää lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, kuten avoimen lähdekoodin suosimista julkisissa hankinnoissa, ja käytännön tukiohjelmia.
– Tukea avoimen lähdekoodin yhteisöjä ja verkostoja. Tämä voi sisältää rahoitusta, neuvontaa, koulutusta ja muita tukitoimia.
– Poistaa verotuksellisia ja lainsäädännöllisiä esteitä avoimen lähdekoodin liiketoiminnalle. Tämä voi sisältää esimerkiksi verohelpotuksia, joilla kannustetaan avoimen lähdekoodin käyttöä tai lainsäädäntömuutoksia, jotka parantavat avoimen lähdekoodin yritysten toimintaedellytyksiä.

2. Avoimen lähdekoodin käyttö edistää läpinäkyvyyttä

Suomen hallitus on sitoutunut lisäämään läpinäkyvyyttä julkishallinnossa. Avoimen lähdekoodin käyttö on yksi tapa edistää tätä tavoitetta. Avoin lähdekoodi mahdollistaa ohjelmiston lähtökohtaisen tarkastelun ja muokkaamisen, mikä voi lisätä ohjelmiston turvallisuutta ja vähentää riskiä vahingollisesta käytöstä. Lisäksi avoimen lähdekoodin käyttö vähentää riippuvuutta yksittäisistä ohjelmistotoimittajista ja parantaa ohjelmiston saatavuutta kaikille käyttäjille.

3. Avoin lähdekoodi edistää julkishallinnon tehokkuutta

Avoimen lähdekoodin käyttö parantaa julkishallinnon tehokkuutta. Avoin lähdekoodi on vapaasti saatavilla. Tämä voi auttaa säästämään julkisen sektorin resursseja mm. yhteiskehittämisellä.

4. Avoimen lähdekoodin käyttö edistää kestävää kehitystä

Suomi on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin. Avoimen lähdekoodin käyttö voi edistää kestävää kehitystä monin tavoin. Erityisesti avoin lähdekoodi vähentää saman asian tekemistä moneen kertaan ja siten säästää niin ympäristön kuin ihmisten resursseja. Avoimen lähdekoodin läpinäkyvyys auttaa myös helpommin tunnistamaan esimerkiksi resursseja turhaan käyttäviä ohjelmistoja ja mahdollistaa näiden helpomman parantamisen.

5. Avoimen lähdekoodin käyttö edistää tasa-arvoa ja osallisuutta

Avoimen lähdekoodin käyttö voi myös edistää tasa-arvoa ja osallisuutta. Kun ohjelmistojen lähdekoodi on avointa, se mahdollistaa kaikille käyttäjille ja kehittäjille osallistumisen ohjelmiston kehittämiseen ja parantamiseen. Tämä auttaa varmistamaan, että kaikki käyttäjät voivat hyötyä avoimesta lähdekoodista mm. käyttämällä tai kehittämällä liiketoimintaa sen ympärille. Avointa lähdekoodia kehitetään yhteisöllisesti.

6. Avoimen lähdekoodin käyttö edistää kansainvälistä yhteistyötä

Avoimen lähdekoodin käyttö voi myös edistää kansainvälistä yhteistyötä. Koska avoimen lähdekoodin projekteihin voi osallistua kaikki kiinnostuneet kehittäjät ympäri maailmaa, se mahdollistaa eri maiden ja organisaatioiden välisen yhteistyön ja tiedonjakamisen.

7. Avoimen lähdekoodin edistäminen luo kilpailukykyä

Avoimen lähdekoodin edistäminen voi myös auttaa Suomea pysymään kilpailukykyisenä kansainvälisessä kilpailussa. Jos avointa lähdekoodia käytetään laajalti ja osaavasti Suomessa, se voi luoda houkuttelevan ympäristön avoimen lähdekoodin yrityksille ja kehittäjille. Tämä puolestaan voi houkutella ulkomaisia sijoituksia ja innovaatioita Suomeen sekä lisätä elinvoimaa.

Yhteenveto

Avoimen lähdekoodin käyttö voi edistää monia tärkeitä tavoitteita, kuten innovaatiota, läpinäkyvyyttä, tehokkuutta, kestävää kehitystä, tasa-arvoa, osallisuutta, kansainvälistä yhteistyötä ja kilpailukykyä. Suomen tulisi jatkaa ja vahvistaa avoimen lähdekoodin edistämistä ja kannustaa julkishallinnon organisaatioita ja yrityksiä käyttämään avointa lähdekoodia. Suomi voi myös luoda suotuisan ympäristön avoimen lähdekoodin yrityksille, joilla on tärkeä rooli innovaation ja talouskasvun edistämisessä.

Suomen hallituksen tulisi myös tukea avoimen lähdekoodin käyttöä julkishallinnossa ja kehittää strategia sen edistämiseksi. Tämä voisi sisältää rahoituksen ja tukiohjelmien tarjoamisen avoimen lähdekoodin kehittämiseen ja käyttöön. Suomen hallituksen tulisi myös edistää avoimen lähdekoodin käyttöä koulutuksessa ja tutkimuksessa sekä rohkaista avoimen lähdekoodin hankintoja julkishallinnossa.

Lopuksi, Suomen tulisi edistää kansainvälistä yhteistyötä avoimen lähdekoodin kehittämisessä ja käytössä. Suomen tulisi osallistua avoimen lähdekoodin projekteihin, tukea niitä ja jakaa tietoa niistä kansainvälisesti. Tämä auttaa Suomea vahvistamaan asemaansa innovaation ja teknologian kärkimaana.

Timo Väliharju
toiminnanjohtaja
Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry

____________________________________________________

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry edistää avoimen lähdekoodin ja avoimien teknologioiden hyödyntämistä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. COSSin tavoitteena on olla jäsenineen tunnetuin ja tunnustettu avoimen lähdekoodin toimija Suomessa. Toiminta koostuu laaja-alaisesta yhteistyöstä, vaikuttamisesta, ekosysteemien ja verkostojen rakentamisesta sekä jäsenten liiketoiminnan tukemisesta.

Scroll to Top